Adatkezelés

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Jelen Adatkezelési szabályzat célja, hogy a Panoráma Camping weboldalát üzemeltető FOO CAMPING KFT. (7677 Orfű, Dollár utca 1.) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok kezelésére vonatkozó elveket, szabályokat meghatározza.

Adatok kezelése, módosítása és törlése

A FOO CAMPING KFT. fokozott körültekintéssel jár el a személyes adatok kezelése és védelme során, a szabályos kezelést megfelelő technikai eszközök és szervezési intézkedések, belső szabályzatok alkalmazásával biztosítja. A személyes adatokat csak addig tároljuk, amíg a Fogyasztó által engedélyezett felhasználás érdekében arra szükség van, ha jogszabály arról másképpen nem rendelkezik. A hozzájáruláson alapuló adatkezelésen kívül csak olyan esetekben kezelünk, illetve továbbítunk személyes adatokat, amikor erre jogszabály kötelez. A rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat – a fentiekben felsorolt adatkezelők/adatfeldolgozók kivételével – csak az érintett előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulása esetén továbbítjuk harmadik személyek részére.

Az adatkezelés tárgya

Az adatkezelő szállást biztosít látogatóinak. A szállás foglalásához a hatályos jogszabályok értelmében szükséges bizonyos személyes adatok megadása. A részletes adatkezelési tájékoztató a www.panoramacamping.hu/adatkezeles oldalon (a továbbiakban: Weboldal), valamint a helyi jegypénztárában nyomtatott formában is elérhető.

Az érintettek kategóriái

A Panoráma Campingbe szállást foglaló magánszemélyek.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama 5 év.

Az adatkezelés célja

A szállás foglaláshoz kapcsolódóan a hatályos jogszabályokban előírt adatgyűjtés és továbbítás teljesítése. Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, adatai törlésre kerülnek. Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatósághoz való jogával. Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

Az adatkezelés jellege

Az adatokat a vonatkozó jogszabály értelmében továbbítani kell.

Adattovábbítás címzettje:

Magyar Nemzeti Turisztikai Ügynökség / 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról

Továbbított adatok köre: név, anyja neve, születési hely/idő, állampolgárság, nem, személyigazolvány szám, állandó lakcím.

Adatkezelés időtartama a címzett által: A 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló jogszabály szerinti időtartamig. Az adatok megadása nélkül nem foglalható szállás.

A személyes adatok típusai:

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

• postai úton: FOO CAMPING KFT.  7677 Orfű, Dollár utca 1. címen,

• e-mail útján: info(kukac)panoramacamping(pont)hu címen.

Az adatok tárolási módja: elektronikus és papíralapú.

A kért személyes adatok megadása (név, telefonszám, e-mail cím) feltétlenül szükséges a kapcsolattartás miatt. További adatokra megrendelés vagy számla kiállítása esetén van szükségünk. A társaság által kiállított számlák a személyes adatok tekintetében – a magánszemélyek és az egyéni vállalkozók esetén – az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169.§-a szerinti kötelező elemeket tartalmazzák: a vevő neve, címe, valamint az adószáma (külföldi vevő esetén: közösségi adószám) és bankszámlaszám.

A vendégek pénzügyi adatait az Adatkezelő és az Adatkezelő szerződött partnerei kezelik.

Közvetlenül az Adatkezelő részére történő fizetés esetén (átutalás, POS terminálon keresztüli bankkártyás fizetés a helyszínen, bankkártya adatok megadása, készpénz vagy készpénzt helyettesítő fizetőeszköz) a vendég adatait kizárólag az Adatkezelő kezeli, míg a közvetítő oldalakon és pénzügyi szolgáltatókon keresztül történő fizetések esetén a vendégek adatait (kapcsolattartásához, a megrendeléshez, a fizetéshez és a számlázáshoz) az Adatkezelő mellett az Adatkezelő arra jogosult partnerei (közvetítő oldalak és a pénzügyi szolgáltatók) is kezelik az adatkezelési szabályzatuknak megfelelően.

A FOO CAMPING KFT. a vendégek foglalási és személyes adatait papíron és elektronikusan, míg a vendégek pénzügyi adatait kizárólag elektronikus formában, a működés során használt zárt rendszerekben tárolja. A FOO CAMPING KFT. és munkavállalói a tőlük elvárható legnagyobb gondossággal járnak el az adatok kezelését illetően: az elektronikus adatok biztonságos tárolása érdekében a vállalat megtesz minden szükséges és elvárható intézkedést, míg az adatok biztonságos kezelését a munkavállalók titoktartási szerződése garantálja.

Adatkezelésre jogosult szálláshelyközvetítő és pénzügyi szolgáltató partnereink:

1. Adatfeldolgozó: INTERTICKET KFT.

Kezelt adatok köre: név, anyja neve, születési hely/idő, állampolgárság, nem, személyigazolvány szám, állandó lakcím.

 

2. Az adatok kezelője: Szállás.hu

Kezelt adatok köre: Név, cím, telefonszám, e-mail cím, bankkártya adatok, SZÉP kártya adatok

Adatkezelés célja: Kapcsolattartás, megrendelés, garancia, számlázás

 

3. Az adatok kezelője: SZÉP kártya kibocsájtók: K&H Bank Zrt., OTP Bank Nyrt. és MKB Bank Nyrt.

Kezelt adatok köre: Név, cím, SZÉP kártya adatok

Adatkezelés célja: Megrendelés, garancia, számlázás

 

4. Az adatok kezelője: Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ)

Kezelt adatok köre: Vendég családi és utóneve, születési családi és utóneve, anyja születési családi és utóneve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, anya neve, személyazonosításra alkalmas okmány vagy útiokmány azonosító adatai

Adatkezelés célja: VIZA adatszolgáltatás a VIZA (Vendég Információs Zárt Adatbázis) rendszerbe

 

Weboldal használata, cookie policy

A Panoráma Camping weboldala regisztráció és személyes adat megadása nélkül szabadon látogatható mindenki számára. Az internetes látogatás során a holnapon alkalmazott technológia bizonyos adatokat (pl. IP-cím, böngésző típusa, belépés napja és ideje) úgynevezett "cookie"-kat (magyarul: sütiket) használ - amelyek segítenek fokozni a Fogyasztói élményt és megérteni, hogy mely infomációk és hirdetések a legérdekesebbek, leghasznosabbak az oldalra látogatók számára. Az így szerzett statisztikai és személyes adatokat a FOO CAMPING KFT. kezeli.

A www.panoramacamping.hu oldal használatával beleegyezel a sütik használatába és az Adatvédelmi nyilatkozat vonatkozó részeit is elfogadod. Ez a nyilatkozat vonatkozik minden olyan webhelyre vagy harmadik fél (bármely social media) platformján található, a Panoráma Campinghez kapcsolódó oldalra és alkalmazásra, amelyeket a FOO CAMPING KFT. által vagy nevében működtetett weboldalakon vagy harmadik fél platformjain (a továbbiakban: „weboldalaink”) keresztül értek el vagy használtak.

Ha nem egyezel bele a sütik ilyen módon történő használatába, a böngésződben le kell tiltanod az általunk használt sütiket vagy el kell kerülnöd a weboldalt.

Jogszabályi alapok

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);

• a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény;

• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat egyebekben az 2011. évi CXII. tv. tartalmazza.

Jogorvoslati lehetőségek

Ha úgy véled, hogy jogosulatlanul kezeljük személyes adataid, a fenti elérhetőségeken írásban tiltakozhatsz az adatkezelés ellen. A tiltakozásod - az adataid kezelésének felfüggesztése mellett - haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül megvizsgáljuk és az eredményről írásban tájékoztatunk. Ha a határidőt elmulasztjuk vagy nem teszünk eleget a kérelemben foglaltaknak, jogorvoslatért a Pécsi Törvényszékhez vagy a lakóhelyed/tartózkodási helyed szerint illetékes Törvényszékhez fordulhatsz vagy vizsgálatot kezdeményezhetsz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).

Elérhetőség

Amennyiben az adatbiztonsággal, adatvédelemmel kapcsolatosan bármilyen észrevételed, kérdésed, vagy javaslatod van:

FOO CAMPING KFT.
7677 Orfű, Dollár utca 1.
Email: info kukac panoramacamping pont hu< Vissza a főoldalra